This is the European Black Perigord truffle, Tuber melanosporum.